Vedtægterne

1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Orø Musikforening. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune og har adresse på kasserens adresse.

2 Formål
Foreningens formål er at fremme musiklivet på Orø og omegn. Det sker dels ved at udbrede kendskabet til musik som kunstart, og dels ved at drive et øvelokale, hvor foreningens medlemmer selv kan praktisere musik. Klubben arbejder på alsidig vis for at forene publikum og musikere i musiske aktiviteter.

3 Medlemmer
Medlem kan enhver blive, der vil arbejde for foreningens formål og betaler det fastsatte kontingent.
Støttemedlem kan enhver blive ved at betale det fastsatte støttebeløb.

4 Kontingent
Kontingentets størrelse fastsættes på årsmødet (samme som generalforsamling). Kontingent betales kvartalsvis. Kontingentet tilbagebetales ikke ved ophør inde for kvartalet.

5 Foreningens demokratiske struktur
Foreningens øverste myndighed er årsmødet.
Mellem årsmøderne er bestyrelsesmøderne foreningens højeste myndighed.
Mellem årsmøderne varetager bestyrelsen foreningens drift.
Medlemsmøder kan arrangeres hvis der er behov for det!

Der føres protokol over årsmøder, og bestyrelsesmøder. Denne protokol er tilgængelig for foreningens medlemmer. Har man ikke tilgang til internettet, hvor protokollen kan findes under filer på foreningens facebookside, kan der rekvireres et kopi ved henvendelse til sekretæren.

6 Årsmødet
Årsmødet er foreningens højeste myndighed. Årsmødet holdes i april hvert år og indkaldes med mindst 4 ugers varsel. På årsmødet kan kun medlemmer deltage, og medlemmer har kun stemmeret ved betalt gyldigt kontingent. Årsmødet indkaldes via foreningens hjemmeside og facebookside.

Årsmødets beslutninger vedtages med almindeligt flertal (mindst halvdelen af stemmerne for). Vedtægtsændringer kræver et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Årsmødet er beslutningsdygtigt uanset antal fremmødte.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før årsmødet. Forslag skrives som en privat besked til sekretæren på SMS eller på foreningens facebook side, og vil så af sekretæren blive udsendes til medlemmerne gennem foreningens facebookside senest en uge før årsmødet.
Medlemmer har én stemme, og der kan ikke stemmes med fuldmagter.

Årsmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning
Kasseren fremlægger foreningens regnskab og budget for den kommende periode
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg til mindst 3 medlemmer til bestyrelsen
Valg af kasserer og dermed medlem af bestyrelsen
Valg af intern revisor
Øvrige valg
Eventuelt

7 Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde kan afholdes såfremt enten et almindeligt flertal i bestyrelsen har besluttet det, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har meddelt bestyrelsen, at de begærer det.
Ekstraordinært årsmøde skal holdes højst 6 uger efter beslutning eller begæring. Varsles som ordinært årsmøde. På det ekstraordinære årsmøde kan kun behandles det eller de punkter, som årsmødet er indkaldt for.

8 Bestyrelsesmødet
Bestyrelsesmødet er foreningens højeste myndighed mellem årsmøderne.
Bestyrelsen afholder møder efter behov, samt sikrer forberedelse af dagsordenens faste punkter.

Bestyrelsesmødets dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af ordstyrer og referent
a. Bestyrelsen orienterer om arbejdet siden sidste månedsmøde
b. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi
c. Gennemgang af medlemmernes ønskeliste og beslutninger herom
d. Forslag

9 Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på årsmødet og består af mindst 4 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder selv en forretningsorden. Der skal dog altid være 1) en kontaktperson og 2) en sekretær som fører bestyrelsens protokol ud over den årsmødevalgte kasserer.

Kontaktpersonen er bindeled mellem foreningen og eksterne kontakter. Opgaven kan gå på skift mellem bestyrelsens medlemmer.
Kassereren fører forenings regnskab, udarbejder budget og varetager foreningens løbende ind- og udbetalinger. Opgaven kan ikke gå på skift mellem bestyrelsens medlemmer.
Sekretæren fører protokol over alle møder og beslutninger i bestyrelsen. Opgaven kan gå på skift mellem bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen har orienteret om at der ved hvert bestyrelsesmøde, er en faste dagsorden som skal oplæses. Den er nævnt i punkt 8 Bestyrelsesmødet.
Bestyrelsen fører en liste over de ønsker foreningens medlemmer har, til indkøb af udstyr m.v. og udarbejder budgetmæssige konsekvenser for de forskellige ønsker til fremlæggelse og beslutning på bestyrelsesmødet. Samtidigt fører bestyrelsen en inventarliste på klubben og medlemmernes ejendele i øvelokalet. Denne vil være tilgængelig på foreningens facebookside. Bestyrelsen kan varetage, og godkende indkøb.

10 Tegningsret
Kassereren tegner foreningen sammen med bestyrelsens kontaktperson.

11 Opløsning
Foreningen kan opløses når mindst 2 ekstraordinære årsmøder med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum vedtager en enslydende beslutning herom. Der kræves flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

12 Formue
Ved opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue andre kulturelle eller almene formål på Orø. Beslutning herom tages på det sidste af de to ekstraordinære årsmøder, som beslutter opløsning af foreningen. Beslutningen kræver samme flertal som beslutningen om opløsning.